در شبکه‌های اجتماعی

از نواکده چطور یاد می‌شود؟

سازدهنی کیومی ۱۲۴۸ نواکده

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: 1/5 سال

علیرضا یعقوبی نوازنده سازدهنی از همدان

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: 6 ماه

شمیم نریمانی نوازنده سازدهنی از اصفهان

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: 10 ماه

مرتضی واحدی فرد نوازنده سازدهنی از یزد

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: 8 ماه

زهرا صادقی نوازنده سازدهنی از شیراز

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: 8 ماه

نیلوفر دائمی نوازنده سازدهنی از تهران

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: یک سال

سارا احمدی نوازنده سازدهنی از همدان

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: 7 ماه

خزان صالحی نوازنده سازدهنی از تهران