ما در مجموعه نواکده

عاشق هنرجویان خود هستیم 🙂

سازدهنی کیومی ۱۲۴۸ نواکده

 

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: 1/5 سال

علیرضا یعقوبی نوازنده سازدهنی از همدان

 

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: 6 ماه

شمیم نریمانی نوازنده سازدهنی از اصفهان

 

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: 10 ماه

مرتضی واحدی فرد نوازنده سازدهنی از یزد

 

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: 8 ماه

زهرا صادقی نوازنده سازدهنی از شیراز

 

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: 8 ماه

نیلوفر دائمی نوازنده سازدهنی از تهران

 

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: یک سال

سارا احمدی نوازنده سازدهنی از همدان

 

هنرجوی کلاس آنلاین آموزش سازدهنی

مدت زمان آموزش: 7 ماه

خزان صالحی نوازنده سازدهنی از تهران